Pozvánka na VH 2020

Představenstvo

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.,
Klášterec nad Orlicí čp. 120
IČ 60917598
(Zápis v OR Krajského soudu v Hradci Králové 19. 1. 1995 odd. B vložka 1180)

svolává řádnou valnou hromadu na 19. 6. 2020 od 17.00 hod. v sokolovně v Klášterci n. Orlicí ...

 

Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedajícího VH, sčitatelů, ověřovatelů a zapisovatele.
4. Zpráva o činnosti představenstva a.s. a hospodaření
5. Výsledek hospodaření, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení hospodářského výsledku
6. Zpráva dozorčí rady, výrok auditora.
7. Schválení:
Odst. A Zprávy o činnosti představenstva a hospodaření
Odst. B Účetní závěrky za rok 2019
Odst. C Návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
Odst. D Zprávy dozorčí rady
8. Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (dále jen VH) je 20.5.2020.
Význam rozhodného dne k účasti na VH spočívá v tom, že právo účastnit se řádné VH a vykonávat na ní práva akcionáře, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, vedeného v sídle společnosti.
Prezence od 16.30 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti, v případě zastupování pak plnou mocí od zastupovaného akcionáře. Z této plné moci musí být zřejmé v jakém rozsahu je zmocněn.
Upozornění:
Náležitosti související s VH jsou k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře 30 dnů před konáním VH v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti nebo na www.akcionari.ziva.cz. Akcionář má právo vyžádat si na vlastní náklady a nebezpečí zaslání kopií.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady konané 19.6.2020 a jejich zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu : schválení jednacího řádu VH
Návrh usnesení: - VH schvaluje jednací řád VH ve znění předloženém představenstvem společnosti. Návrh jednacího řádu je k seznámení na www.akcionari.ziva.cz.
Zdůvodnění: Jednací řád VH dle stanov společnosti byl i v minulosti VH používán. Vychází z dosavadních zvyklostí a odráží změny vyvolané novou právní úpravou.
K bodu 3 pořadu :
Návrh usnesení:
VH volí předsedou VH : Ing. Oldřicha Žďárského;
- zapisovatele : Ing. Jindřich Kalous
- osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři):
Stanislav Krögler, U Kunvaldu 514
Jana Luxová, České Petrovice 50
- Ověřovatelé zápisu budou navrženi až z přítomných akcionářů na valné hromadě.
Ověřovatele zápisu představenstvo navrhuje vybrat až z akcionářů přítomných na VH.
K bodu 7 pořadu:
K bodu 7 odst. A
Návrh usnesení: VH schvaluje zprávu o činnosti představenstva a hospodaření a.s. za rok
2019.
Zdůvodnění: Předkládání zprávy o činnosti představenstva a hospodaření a.s. vychází z dosavadní praxe. Jako statutární orgán a.s. považuje za svoji povinnost seznámit akcionáře se svou činností a výsledky. Ve zprávě jsou uvedeny podstatné skutečnosti z činnosti představenstva a.s. v roce 2019. Zpráva odráží možnosti a perspektivy společnosti.
K bodu 7 odst. B
Návrh usnesení: VH schvaluje výsledek hospodaření a.s. a účetní závěrku za rok 2019.
Zdůvodnění: Ve zprávě o výsledcích hospodaření jsou zachyceny hodnotové údaje a faktický ekonomický výsledek hospodaření. Představenstvo předkládá návrh usnesení na základě výroku auditora a na jeho důkladném seznámení se s účetnictvím společnosti, kdy konstatuje, že účetní závěrka zachycuje a podává věrný obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů k 31.12.2019.
K bodu 7 odst. C
VH schvaluje návrh na rozdělení předběžného hospodářského výsledku ve výši 3.222.876,07
Kč za rok 2019 takto:
- na odvod do FKSP 200.000,-- Kč
- zbytek ponechán jako nerozdělený výsledek.
K bodu 7 odst. D
Návrh usnesení: VH schvaluje přednesenou zprávu dozorčí rady.
Zdůvodnění návrhu: Zpráva dozorčí rady vychází z dosavadní praxe společnosti i VH.
Hlavní údaje z účetní závěrky k 31.12.2019 (předběžné v tis. Kč):
Aktiva celkem: 209.223 Pasiva celkem: 209.223
Z toho – stálá: 148.063 Z toho - vlastní kapitál: 130.524
- oběžná: 52.961 - cizí zdroje: 78.547
Výnosy celkem: 120.347
Náklady celkem: 117.124
Zisk: 3.223


Představenstvo ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.