Jednací řád VH 2020

Jednací řád valné hromady ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.


Tento jednací řad navazuje na stanovy ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., a na ustanovení platného zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Platí až do okamžiku schválení nového jednacího řádu.

l. Účast akcionáře
- Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady (dále jen VH), hlasovat na ní,
požadovat a dostat vysvětlení týkající se společnosti a jí ovládaných osob,
uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- Akcionář se účastní valné hromady buďto osobně nebo v zastoupení na základě
písemné úředně ověřené plné moci (dále jen „ přítomný akcionář “ ).
- Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
- Rozhodným dnem pro účast je třicátý den předcházející konání VH.
2. Zahájení valné hromady
- Jednání zahajuje člen představenstva a. s., jehož tím představenstvo pověří.
- Seznámí s přítomností na valné hromadě, předloží návrh na předsedu valné hromady.
- Zvolený předseda valné hromady navrhne a řídí volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů popř. návrhové a volební komise.
- VH může vyčkat 30 minut od začátku uvedeného na pozvánce na příchod akcionářů.
3. Prezence a usnášení schopnost
- Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři představující více než
30% základního kapitálu.
- Prezence na valné hromadě se děje před počátkem i v průběhu jednání.
- Každý přítomný akcionář valné hromady obdrží hlasovací lístek (lístky) s počtem
zastupovaných akcií, tedy s počtem hlasů. Tímto a jen tímto lístkem na výzvu
předsedajícího VH hlasuje při veřejném hlasování. Pokud akcionář zastupuje i jiné
osoby, může vykonávat hlasovací práva k nim (hlasům-akciím) náležejícím – odlišně.
- Akcionář je povinen na požádání pracovníků prezentace prokázat svou totožnost
průkazem, ze kterého lze totožnost zjistit. Zástupce právnické osoby je povinen
prokázat oprávněnost jednání za tuto osobu platným Výpisem obchodního rejstříku.
Zmocněnci se prokazují písemnou plnou mocí, která zůstává a archivuje se s prezenční
listinou. Po zahájení VH pracovníci prezence zaznamenají u každého akcionáře nebo
jeho zástupce, který se dostaví po zahájení VH do prezenční listiny čas příchodu a
každý akcionář či jeho zástupce, který předčasně opustí jednání VH odevzdá hlasovací
lístek a svým podpisem v prezenční listině potvrdí čas svého odchodu.
- Správnost prezenční listiny potvrzuje svým podpisem předseda VH a zapisovatel.
4. Jednání valné hromady
- Jednání valné hromady se zásadně řídí programem jednání, jenž byl uveden na
pozvánkách.
- Jednání o věci dle pořadu a programu VH uvede předseda valné hromady. Předseda
může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů nebo o projednávání více bodů
společně.
- Dotazy, návrhy a protesty předkládá přítomný akcionář předsedovi valné hromady
písemně během jednání valné hromady. Odpovědi na ně je povinen zajistit předseda
představenstva, a to dle povahy buď hned, nebo do 30-ti dnů ode dne konání valné
hromady.
- Z jednání VH může být pořízen i audiozáznam, který se stává součástí zápisu.
- Do diskuse je možno se přihlásit zvednutím ruky a vystoupit až po udělení slova
předsedou VH. V případě pořizování audiozáznamu, jako součásti zápisu z jednání
VH, musí diskutující hovořit na mikrofon a před přednesením diskusního příspěvku se
musí diskutující řádně představit. Předseda uděluje slovo v pořadí jím stanoveném. Má
právo slovo neudělit nebo odebrat, zejména v případech, kdy se příspěvek netýká
projednávaných bodů, přesahuje časový limit 3 minut, opakuje se apod.. Jeden
řečník smí v diskusi k jednomu bodu vystoupit nejvýše 2x, to se netýká předkladatele
zprávy, který může vystoupit s odpovědí na přednesené připomínky, požádá-li o to
předsedajícího VH. K opravě věcného obsahu v přednesu řečníka mohou přítomní
akcionáři VH vystoupit s jednou stručnou technickou poznámkou v trvání nejvýše půl
minuty.
- Člen představenstva a dozorčí rady může vystoupit bez omezení.
- Požadovaná informace může být odmítnuta (zčásti nebo zcela), pokud by její
poskytnutí mohlo přivodit újmu společnosti nebo je předmětem obchodního tajemství.
Protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce nebo v případě, že o
rozhodnutí VH musí být pořízen notářský zápis, je třeba doručit písemně nejméně pět
pracovních dnů před dnem konání valné hromady do sídla společnosti. To neplatí,
jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
- Předseda VH je oprávněn v případě potřeby, dlouhého trvání VH apod., vyhlásit
přestávku.
- V případě nejasností výkladu některých ustanovení jednacího řádu, stanov apod.
rozhoduje o dalším postupu valné hromady její předseda.
5. Hlasování valné hromady
- V souladu s ustanovením stanov se hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva a pak
o návrzích v pořadí, jak byly předloženy předsedovi valné hromady.
- Je-li návrh schválen, tj. získal potřebný počet hlasů, o ostatních návrzích se již
nehlasuje.
- O způsobu hlasování (veřejné, tajné, systém při větším počtu kandidátů apod. či jinak)
rozhoduje předseda valné hromady.
- Při hlasování má předseda valné hromady právo vyzvat ke hlasování v tzv.obráceném
pořadí: „kdo je proti, zdržel se hlasování, kdo je pro“.
- Po každém hlasování provedou sčitatelé sečtení hlasů a výsledek oznámí předseda
VH. V případě hlasování v pořadí „kdo je proti, zdržel se“ je možné upustit od
hlasování a sčítání hlasů na otázku „kdo je pro“ v případě, kdy je již po otázkách „kdo
je proti, zdržel se“ naprosto zřejmý výsledek hlasování. Výsledek hlasování se určí
dopočítáním do počtu přítomných akcionářů.
- Volby členů orgánů akciové společnosti se řídí Volebním řádem
- Valná hromada rozhoduje většinou přítomných hlasů, není-li ze stanov či podle zákona
č. 90/2012 Sb. větší potřeby hlasů.
- O návrzích na činovníky VH (sčitatelé, zapisovatel, ověřovatelé, členové komise
pro usnesení ap.) lze hlasovat najednou jedním hlasováním.
- Před každým hlasováním je předseda povinen umožnit dotazy a připomínky k
návrhu, o němž se hlasuje, pokud hlasování nepředcházela diskuse.

Tento Jednací řád byl schválen VH ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. Klášterec nad Orlicí,
konanou dne: 19.6.2020