Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce sestavované

dle § 39 vyhlášky č. 500/2002

k 31.12.2019

  

 1. Popis společnosti:

Obchodní firma: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.                                          

Sídlo: Klášterec nad Orlicí 120

Identifikační číslo (IČ): 60917598

Právní forma: akciová společnost                

Předmět podnikání:

-       zemědělství se zaměřením na výrobu mléka, objemných krmiv, brambor a řepky,

-       obchodní činnost – prodej komunální, zemědělské a zahradní techniky a její servis,

-       dřevostavby – produkce dřevěných výrobků a díla na zakázku, zejména stavby a rekonstrukce budov ze dřeva,

-       doplňkově se provádí další služby (práce mechanizace, prodej nafty, pronájem budov aj.).                                                                                                        

Rozvahový den: 31.12.2019            

Účetní období: 1.1.2019 – 31.12.2019              

Druh účetní závěrky: řádná

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20.5.2020              

Zápis do obchodního rejstříku: Obchodní soud v Hradci Králové, dne 19.1.1995, oddíl B, vložka 1180

 1. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

 

Účetnictví je vedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtující v soustavě podvojného účetnictví a českými účetními standardy.

 1. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky

Způsob vedení účetnictví

Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek.

Pro vedení účetnictví je používáno prostředků výpočetní techniky, používá se účetní program Helios Orange firmy Asseco Solutions, a.s. Praha, který odpovídá požadavkům uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

 

a) Dlouhodobý hmotný majetek:

-       pozemky, budovy a stavby bez ohledu na pořizovací cenu,

-       samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší než 40.000,-Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok,

základní stádo dojnic bez ohledu na pořizovací cenu.

Oceňování dlouhodobého majetku /DHM/-dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení DHM zvyšují jeho pořizovací cenu. Případné dotace snižují jeho pořizovací cenu. Účetní odpisy DHM jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Způsob odepisování hmotného majetku-účetní odpisy jsou stanoveny na základě plánované doby životnosti dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek zařazený v roce 2019 byl odepisován následovně:

Doba odepisování                                počet let

Stroje, přístroje a zařízení                      5 - 8

Základní stádo                                           3

 

b) Finanční majetek

Finanční majetek se oceňuje pořizovací cenami a ostatními náklady, které s pořízením souvisejí. Opravnou položkou je tato cena korigována na reálnou hodnotu.

 

c) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

 

d) Zásoby

Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. Zásobami je skladovaný materiál, nedokončená výroba (rostlinná pro sklizeň příštích let, stavební zakázky, neukončené projekty), výrobky vlastní výroby a zboží.

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Vedlejší pořizovací náklady nakoupených zásob jsou zahrnuty do ceny v případě, že jsou účtovány současně s pořízením zboží. V ostatních případech jsou účtovány do nákladů a při inventarizaci pořizovaných zásob je k rozvahovému dni u významných položek provedeno časové rozlišení.

Kancelářské potřeby, tiskoviny, reklamní materiál, topivo, čisticí prostředky, PHM, stavební materiál na zakázky a náhradní díly jsou účtovány v okamžiku nákupu přímo do spotřeby.

Výrobky, přírůstky zvířat a nedokončená výroba se oceňují vlastními náklady stanovenými na základě plánových kalkulací. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě.

Normy přirozených úbytků zásob jsou dány vnitropodnikovou směrnicí. Týká se skladovaných brambor, zboží v prodejně a skladu s průmyslovým zbožím a náhradními díly a PHM. Přirozenými úbytky jsou i nezaviněné úhyny zvířat způsobené nemocemi či úrazy.

Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Společnost tvoří daňové opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách.

Účetní opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v případě všech pohledávek, od jejichž splatnosti uplynul jeden rok a jejich úhrada není zajištěna, případně i v případě těžko vymahatelných pohledávek s kratší splatností.

.

f) Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů

 

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové.

 

h) Cizí zdroje

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

i) Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.

 

j) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

 

k) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

 

l) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Pokud je známá jejich výše do ukončení prací na účetní závěrce, provádí se v kategorii náklady a výdaje příštích období nebo výnosy a příjmy příštích období. Pokud není přesně známá částka, provádí se v kategorii dohadné účty aktivní (předpokládané dotace, pojistná plnění, provize) a dohadné účty pasivní (především nevyfakturované dodávky zboží a služeb).

 

m) Daň z příjmů

Daňová povinnost vůči státu se zjišťuje podle zákona o dani z příjmu. V roce 2019 nenastala. Povinnost účtovat o odložené dani, tj. daňovém závazku, je ze zákona o účetnictví.

 

n) Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

o) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

 1. Popis významných údajů z rozvahy a výkazu zisku a ztráty
 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

  Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek
Software 494 0 0 0 494
Celkem 2019 494 0 0 0 494
Celkem 2018 494 0 0 0 494

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

  Počáteční zůstatek Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Převody Konečný zůstatek Opravné položky   Účetní hodnota
Software 464 30 0 0 0 494 0   0
Celkem 2019 464 30 0 0 0 494 0   0
Celkem 2018 394 70 0 0 0 464 0   30
 1. Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

  Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek
Pozemky 17 072 39 0 0 17 111
Stavby 158 207 0 0 0 158 207
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište) 77 487 7 840 324 0 85 003
Dospělá zvířata a jejich skupiny 15 599 6 223 4 472 0 17 350
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 980 12 354 14 102 0 232
Celkem 2019 270 345 26 456 18 898 0  277 903
Celkem 2018 291 346 -1 096 19 905 0 270 345

V roce 2019 byl nakoupen hmotný majetek v celkové částce 7.840 tis. Kč, z toho největší položky činily traktor CLAAS Axion (3.234 tis. Kč), doplatek traktoru Kubota (1.176 tis. Kč) a postřikovač NAPA (1.969 tis. Kč).

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

  Počáteční zůstatek Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Převody Konečný zůstatek Opravné položky   Účetní hodnota
Pozemky 0 0 0 0 0 0 0   17 111
Stavby 54 032 4 908 0 0 0 58 940 0   99 267
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište) 61 547 5 390 0 324 0 66 613 0   18 390
Dospělá zvířata a jejich skupiny 8 745 4 207 1 190 4 472 0 9 670 0   7 680
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0   232
Celkem 2019 124 324 14 505 1 190 4 796 0 135 223 0   142 680
Celkem 2018 118 216 14 315 2 970 11 177 0 124 324 0   146 021
 1. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek je tvořen zejména podílem v ovládaných jednotkách – obchodní podíl v AGRIA Klášterec s.r.o. v částce 4.712 tis. Kč, ke kterému byla zrušena opravná položka v hodnotě 1.126 tis. Kč a podíl v Scandisystem s.r.o. v likvidaci 1 tis. Kč.

Ostatní dlouhodobé podíly jsou tvořeny především akciemi v Kunvaldská a.s. v hodnotě 132 tis. Kč a dalším členským vkladem v MORAVA o. d. v částce 485 tis. Kč.

 1. Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky tj. pohledávky ve splatnosti, se splatností delší než 1 rok od rozvahového dne 31.12.2019 žádné nejsou.

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

Kategorie pohledávek Stav k 31.12.2018 Opravná položka Stav k 31.12.2019 Opravná položka
Do lhůty splatnosti 12 004   12 827  
Po splatnosti do 30 dnů 1 422   477  
Po splatnosti od 31 - 90 dnů 1 666   188  
Po splatnosti od 91 - 365 dnů 568   17  
Po splatnosti nad 365 dnů 6 538 6 538 4 683 4 683
Celkem 22 198   18 192  

V pohledávkách do 30 dnů po splatnosti jsou pohledávky za Agrií v hodnotě 350 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti 30 - 60 dní za Agrií činí 13 tis. Kč.

V celkové hodnotě opravných položek (OP) k pohledávkám jsou největší OP (100%) vytvořené dle zákona o rezervách především k pohledávkám za Ing. Dvořákem z roku 2010 v celkové hodnotě 4.065 tis. Kč, kde probíhá insolvenční řízení. Další OP 605 tis. Kč jsou k pohledávkám přihlášeným k vymáhání. Z důvodu zaplacení byla zrušená OP v částce 2.189 tis. Kč k pohledávkám za s.r.o. Scandisystem v likvidaci. V podrozvaze zůstává hodnota dalších pohledávek vůči Scandisystému 2.132 tis. Kč

Položka Pohledávky – ovládající a řídící osoba je tvořená půjčkou Agrii 600 tis. Kč, která je uložená na spořicím účtu Agrie a úročená.

V pohledávkách ostatních je největší: Stát – daňové pohledávky za vratku zelené nafty III. a IV.Q 568 tis. Kč a dotace SZIF na krávy s TMP 1.871 tis. Kč přiznaná v r. 2019.

 1. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv v hodnotě 7 359 tis. Kč.

Opravné

položky k:

Zůstatek k 31. 12. 2017 Netto změna v roce 2018 Zůstatek k 31. 12. 2018 Netto změna v roce 2019 Zůstatek k 31. 12. 2019
zásobám 1 370 -45 1 325 315    1 640
pohledávkám 6 861 -323 6 538 -1 855 4 683
vkladu s rozh. vlivem 1 400 -274 1 126 -1 126 0
nedok. výrobě - panely 1 000 0 1 000 0          1 000
Kr. finanční majetek - akcie 35 0 35 0

35

 1. Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období 257 tis. Kč zahrnují především obnovu ochranné známky, systémovou podporu HELIOS, Codexis, pronájem reklamních ploch, burzu nákupu elektřiny a různá pojištění a jsou účtovány do nákladů roku 2020, případně následujících.

Mezi příjmy příštích období se řadí hlavně dotace SZIF PGRLF, které byly přiznány po 1.1.2020. Jedná se o částku 7.942 tis. Kč. Největšími položkami jsou dotace ANC (2.578 tis. Kč),Greening (1.212 tis. Kč), ) , Welfare (1.323 tis. Kč) a dotace úroků z úvěru od PGRLF (1.858 tis. Kč

.

 1. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, nerozděleným ziskem, investičními dotacemi z r. 96 (likvidace IBR) a 97 (bonifikace 50 % půjčky = 172 tis. Kč) a fondy rezervním a FKSP. Základní kapitál je tvořen 61.440 ks akcií na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě 1.000 Kč a je plně splacen. Výplata dividendy za rok 2019 není navrhována.

Výkaz o přehledu vlastního kapitálu k 31.12.2019 je samostatnou přílohou.

 

 1. Závazky

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 3.815 tis. Kč jsou tvořené ze zádržného společnosti Fortex AGS, které je splatné 31.5.2022.

 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů

 

Kategorie závazků Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019
Do lhůty splatnosti 4 368 9 644
Po splatnosti do 30 dnů 2 986 2.655
Po splatnosti od 31 - 90 dnů 31 29
Po splatnosti od 91 - 365 dnů 63 3
Po splatnosti nad 365 dnů 75 185
Celkem 7 523 12 516

Výše splatných závazků ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně z mezd - jedná se o závazky vzniklé z mezd za prosinec 2019 a jednotlivé částky těchto závazků jsou:

-       sociální pojištění: 572 tis. Kč, zaplaceno 17.1.2020

-       zdravotní pojištění: 248 tis. Kč, zaplaceno 17.1.2020

Stát - daňový závazek 185 tis. Kč je tvořen daňovou povinností DPH 2 tis. Kč; silniční daní: 5 tis. Kč a zálohou na daň z příjmů ze závislé činnosti: 178 tis. Kč

 

Bankovní úvěry jsou čerpány u Komerční banky : Dlouhodobé 43.170 tis.Kč a krátkobodé, tj. splatné v roce 2020 12.634 tis, Kč.

Výše úvěrů k 31.12.2019

Účel úvěru Čerpání Výše v tis. Kč Zůstatek k 31.12.2019 Úrok v % k 26.1.2020 Splatnost
Zemědělské stroje 16 2016 2 600 323 2,50 2020
Revolving - na pohledávky 2014 až 7 000 4 000 3,80 neurčitá
Nákup půdy - hypotéka III. 2007 707 112 2,35 2022
Nákup půdy - hypotéka IV. 2015 - 2016 2 816 1 604 4,04 2025
Stavba OMD Zbudov 2012 36 000 11 617 4,05 2022
Stavba MF II. 2017 45 000 34 908 3,69 2028
Stroje 19 2019 3 500 3 240 3,60 2023

Kromě revolvingového úvěru a úvěru na stavbu OMD jsou úroky dotovány PGRLF.

Závazky z ručitelských a podobných smluv ke konci roku 2019 nebyly.

Ve prospěch Komerční banky jsou zastaveny (v zůstatkových cenách k 31.12.2019):

-       sídlo firmy – budova čp. 120 (zůstat. cena 1.787 tis. Kč) – LV 726, st. parcela 161,

-       budovy a pozemky v areálu OMD Zbudov – OMD vč. technologie, sen. žlabu, komunikace (zůstatková cena 27.472 tis. Kč) LV 726, čp 810/1-4, 633, 3116,

-       budovy a pozemky v areálu Mléčné farmy v Českých Petrovicích, LV 191 (ZC 53.957 tis. Kč)

-       pohledávky ve lhůtě splatnosti,

-       úvěrované pozemky (hypoteční úvěry), pořizovací cena celkem 3.523 tis. Kč,

-       traktor KUBOTA M7171-vyměna v IX/18 (zůstatková cena 2.058 tis. Kč),

-       traktor CLAAS ( zůst. cena 2.830 tis. Kč)

 1. Dohadné účty pasivní a časové rozlišení pasiv

Dohadný účet pasivní (55 tis. Kč) nevyfakturovanou slevu ke zboží a předpoklad spotřeby el. energie do 31.12.2019.

Mezi výdaje příštích období (152 tis. Kč) patří zejména audit roku 2019, elektrická energie a stavebně-montážní pojištění za XII/19 fakturované v I/20.

 

 1. Daň z příjmů

Odložený daňový závazek byl oproti roku 2018 zvýšen o 5 tis. Kč. Odložená daň se zjišťuje u všech přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví.

         Stav k 31. 12. 2019 v tis. Kč:                                                          

Položky Účetní hodnota Daňová hodnota Sazba daně Odložená daň
Zůstatková cena z DM 125 337 110 366 19 2 845DZ
OP k zásobám a zboží 1 640      DP
OP k nedok. výrobě 1 000      DP
OP celkem 2 640   19 -       502 DP
Částka odložené daně v tis. Kč k 31.12.2019 2 343

                                    

 1. Ostatní údaje
 • Položky neuvedené v rozvaze

Důležitými údaji neuvedenými v rozvaze jsou:

-     drobný hmotný majetek – pořizovací hodnota 5.733 tis. Kč,

-     pronajatá zemědělská půda – 606,42 ha,

-     pohledávka za Scandisystem s.r.o. v likvidaci 2.131 tis. Kč z r. 2013.

 

 • Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem (nad 10 mil. Kč)

Nákladová položka služby zahrnuje nájemné za půdu, sklizňové služby; stavebně montážní práce pro zakázky dřevostaveb; veterinární, inseminační a plemenářské služby; reklamu, propagaci a poradenské služby.

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména tržby z prodeje, krav, materiálu a provozní dotace, z nichž největší jsou:

Dotační titul Výše dotace v tis. Kč
Vyrovnávací příspěvek – LFA 2 578
Přímé platby - SAPS 2 183
SAPS – krávy s TPM 1 871
Přímé platby – Greening 1 212
SZIF – Welfare 875
 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2019:

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v a.s. je 64,5 osob, z toho je 7 členů řídících orgánů.

Středisko                                 Počet zaměstnanců

Rostlinná výroba                                       6

Živočišná výroba                                     18

Mechanizace                                           13

Dřevovýroba                                            15

CZKT                                                         6

THP                                                           6

 • Odměny představenstvu a dozorčí radě

Odměny představenstvu a dozorčí radě činily za rok 2019 celkem 911 tis. Kč.

 • Návrh na rozdělení zisku

Ze zisku z hospodaření 3.222.876,07 Kč za rok 2019 navrhuje představenstvo přidělit    do FKSP 200 tis. Kč 3.022.876,07 Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

 

 • Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích je samostatnou přílohou. Peněžní toky vykazujeme nepřímou metodou dle § 42 odst. 1 b) vyhlášky 500/2002 Sb.

 • Popis následných událostí

Informace o skutečnostech od 1.1.2020 je součástí výroční zprávy.

 

     V Klášterci nad Orlicí dne 20.5.2020

                                                                                   ............................................................                              

                                                                                        předseda představenstva

 

Příloha č. 1:

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.

Výkaz o přehledu vlastního kapitálu (v tis. Kč): k 31.12.2019

  Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek
k 31.12.2017 k 31.12.2018 k 31.12.2019
Počet akcií 61440 0 0 61440 0 0 61440
Základní kapitál 61440 0 0 61440 0 0 61440
Ostatní kapitálové fondy 864 0 0 864 0 0 864
Ostatní rezervní fondy 4003 0 0 4003 0 0 4003
Statutární a ostatní fondy 108 100 166 42 150 168 24
Výsledek hospodaření minulých let 58408 2107 0 60515 455 0 60970
Jiný výsledek hospodaření minulých let (oprava chyby/změna metody) -94 94 0 0 0 0 0
Hospodářský výsledek běžného účetního období 2287 606 2287 606 3223 606 3223
Vlastní kapitál celkem 127016 2907 2453 127470 3828 774 130524

 

 

 

   20.5.2020