Výroční zpráva za rok 2019

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 

za rok 2019       (k účetní závěrce k 31. 12. 2019)

Společnost:       ŽIVA zemědělská obchodní,   a. s.

Sídlo:                 Klášterec nad Orlicí 120,   PSČ 561 82

IČO:                 60917598

zápis do OR:         19.1.1995, Krajský soud v Hradci Král., oddíl B, vložka 1180

Předseda představenstva: ing. Oldřich ŽĎÁRSKÝ

Klášterec nad Orlicí dne 20. 5. 2020

 

Obsah:   Profil a struktura společnosti

                   Činnost a výsledky společnosti v r. 2019

                   Finanční výsledky

Výhled na další období

                   Výzkum a vývoj, životní prostředí, pracovní vztahy

                   Výrok auditora

                   Finanční výkazy

                 Příloha k účetní závěrce

                   Přehled vlastního kapitálu

                   Přehled o finančních tocích

I. PROFIL A STRUKTURA SPOLEČNOSTI

ŽIVA zemědělská obchodní, a. s., se zaměřuje především na tradiční zemědělskou výrobu s hlavními produkty mléko, brambory, řepka a objemná krmiva. Podíl zemědělství   na celkových výnosech loni opět stoupl a překročil 70%. Středisko Dřevostavby se zabývá výrobou sendvičových panelů, stavbami dřevostaveb a roubenek, jejich opravami, výrobou    a montáží oken a dalších výrobků stavebního truhlářství. Třetím oborem podnikání je prodej  a servis zahradní, zemědělské a komunální techniky.

Organizačně je ŽIVA, a.s. členěna odvětvově. Úsek Zemědělská výroba se člení na Rostlinnou výrobu, Živočišnou výrobu a Mechanizaci s dílnami. Dalšími úseky jsou Dřevo-stavby, Centrum zahradní a komunální techniky s prodejnou a servisem a Správa, pod kterou spadá rovněž závodní stravování, bytové hospodářství a pronájem nemovitostí.

ŽIVA, a.s., je majitelkou 100% podílu ve společnosti Agria Klášterec, s.r.o. Firma se zabývá odchovem mladého dobytka a pěstováním zelené píce. Kromě toho se ŽIVA, a.s., v červenci 2019 opět stala majitelkou 100% podílu ve společnosti Scandisystem, s.r.o. v likvi-daci. Společnost nevyvíjí žádnou činnost, loni ale vyhrála soudní spor s pojišťovnou o náhra-du škody vzniklé přírodními živly v roce 2006. Získanou hotovost zčásti použila na úhradu závazků vůči ŽIVĚ, a.s., a zčásti je má uloženy na bankovním účtu.

ŽIVA, a.s., nemá žádnou investici nebo organizační složku v zahraničí.

            Na řádné valné hromadě společnosti byl místo Evy Felcmanové, která na další období nekandidovala, zvolen členem představenstva dosavadní člen dozorčí rady P. Michalička. Na uvolněné místo v DR byla zvolena ing. Pavla Fišerová. K zápisu do OR došlo v únoru 2020.

II. ČINNOST A VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI v r. 2019

            Výsledky hospodaření v roce 2019 byly střídavé jak v jednotlivých odvětvích, tak v čase. Vlivů na loňské výsledky byla celá řada, z nich nejvýznamnější byly:

- sucho na podzim 2018 a dubnu 2019 způsobilo nízké výnosy řepky, obilí a kukuřice a pro-

   blémy s kvalitou brambor,

- jednorázový příjem dotace k úrokům na stavbu Mléčné farmy od PGRLF ve výši 1,8 mil.

- požár rozestavěné stavby v Kněžičkách a následné pojistné plnění,

- zúčtování opravných položek do výnosů působením dceřiných společností Scandisystem    

   s.r.o., v likvidaci (po úspěšném soudním sporu o náhradu škody) a u Agria Klášterec s.r.o.

- nenaplnění plánu CZKT a RV.    

            Během roku se výsledky z běžného provozu nevyvíjely dobře. V RV se nedařilo napl-nit plánovanou produkci, v ŽV jsme dosahovali vysoké v užitkovosti, ale zároveň výrazně narostly náklady. Ani v CZKT se nedařilo naplňovat plánovaný obrat. Dobře se vyvíjely jen výsledky Agria Klášterec s. r. o. a středisku Dřevostaveb. Ve IV. čtvrtletí ale došlo k obratu. Na účet ŽIVY přišla část peněz ze Scandisystemu a mohla být zrušena opravná položka ve výši 2,2 mil. Kč. Z PGRLF přišla souhrnná dotace k úrokům na stavbu Mléčné farmy za období 12/2017 – 6/2020 ve výši 1,8 mil. Kč. Došla záloha na pojistné plnění za požár stavby v Kněžičkách. Začaly přicházet rovněž první dotace, podařilo se snížit stav zásob na CZKT a snížit náklady v ŽV. Výsledkem bylo výrazně zlepšení zisku a cash-flow, když od ledna 2020 v podstatě nečerpáme provozní úvěr, naopak na spořicích účtech máme dostatečnou hotovost.

            Oproti rou 2018 nedošlo k žádným změnám v managementu firmy. Složitější byla pouze situace v RV kvůli dlouhodobé nemoci vedoucího areálu RV Zbudov. Během roku ovšem došlo ke znatelnému úbytku pracovníků.  

           Celkové tržby stouply oproti r. 2018 o 3,5 mil. na 120,3 mil. Největší podíl má růst tržeb za mléko o 4 mil. Kč. Zisk nakonec dosáhl 3,2 mil. Kč, když v průběhu roku jsme vyka-zovali ztrátu až -8 mil. Kč. Jde o nejlepší výsledek od roku 2013. Nutno však konstatovat, že se na něm podílí zejména výnosy dosažené zúčtováním opravných položek vytvořených v dřívějších letech z nákladů. Běžné hospodaření pouze za rok 2019 tak úspěšné nebylo, což dokumentuje např. pokles přidané hodnoty.

            V závěru roku společnost oslavila 25. výročí svého založení. Na předvánočním shromáždění si zaměstnanci s rodinnými příslušníky poslechli koncert, zhlédli barmanskou show, zkusili štěstí v netradiční tombole a přitom zavzpomínali, co během 25 let zažili, kde uspěli, ale také co dělat lépe, aby bylo co slavit i za dalších 25 let.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Celkové výnosy úseku v r. 2019 činily 75,1 mil. (vč. dotací), to je o 4,5 mil. více než v r. 2018. Účetní výsledek se však zhoršil o 651 tis. Kč. Rozhodující vlivy na jednotlivých střediscích uvádíme podle odvětví.

Rostlinná výroba

            Loňský rok sice nebyl tak suchý jako rok předchozí, ale přesto výnosy skoro všech plodin poklesly. Řepka velmi špatně vzcházela vlivem sucha na podzim 2018, na jaře 2019 se uvažovalo o zaorání řídkých porostů. Duben a počátek května byly bez srážek, což podrazilo založení úrody jařin, brambor i kukuřice. Neobvykle velké problémy byly při pěstování bram-bor. V červnu bylo 5 ha jedné odrůdy i přes náročnou selekci nakonec zaoráno. Dodavatel uznal špatnou kvalitu sadby a její cenu dobropisoval. Další odrůda se z důvodu mokré hniloby začala kazit ihned po sklizni. Kvalita konzumních brambor byla nevyrovnaná, na menší části plochy došlo po deštích v srpnu ke zmlazení hlíz a nasazení nových. Průměrné výnosy činily u obilí 49 q/ha, řepky 21 q/ha, u kukuřice 321 q/ha, konzumních brambor 227 q/ha a sadbo-vých 211 q/ha. S výjimkou konzumních brambor poklesly, a to až o 30% (řepka).

            Z ekonomických ukazatelů: Hrubá produkce stoupla z 17,8 na 18,5 mil. Kč, ale plán byl 21 mil. Tržby za výrobky stouply z 9,7 na 11 mil. Kč, ale za cenu prodeje celé úrody řepky již v r. 2019. Menší prodané množství bylo alespoň u konzumních brambor částečně nahrazeno vyššími cenami. Náklady na materiál a služby stouply o 1 mil. Kč, z toho náklady na chemikálie o 0,5 mil. Kč. Značně, o 0,7 mil., stouply i pracovní náklady, když loni nebyly pracovnice RV přes zimu v evidenci Úřadu práce a některé práce vč. mechanizačních byly nákladnější. Došlo i k malému poklesu dotací. Proto celkový výsledek RV byl o 3,5 mil. Kč horší než před rokem.          

Živočišná výroba

Pro ŽV byl rok 2019 druhým celým rokem provozu zmodernizované Mléčné farmy. S přičtením jen 7 let staré odchovny mladého dobytka lze říci, že ŽV probíhá v nových provozech s  moderní technologií. Na výsledcích je to vidět. Naše stáj je druhým rokem mezi nejlepší stovkou ze 759 hodnocených stájí v ČR. Průměrná dojivost stejně jako před rokem činila 10.647 l mléka. Průměrný stav dojnic stoupl o 6,9%, na 510 ks, ke konci roku dosáhl dokonce 529 ks. Postupně se daří různými kroky snižovat i negativum nové farmy, kterým je zápach kejdy obtěžující za určitých klimatických podmínek obyvatele nejbližších domů.  

Produkce mléka stoupla o 6,8% a dosáhla 40,4 mil. Kč ve stálých cenách. Průměrná cena mléka opět mírně, o 2,35%, stoupla. Tím celkové tržby za mléko dosáhly 46 mil. Kč, když shodně jako před rokem stouply o 4 mil. Kč, tj. o 9,5%. Prodané množství stouplo o 342 tis. litrů a za dva roky dokonce o 727 tis. litrů, tj. o 16%.  

Průměrná cena mléka za rok 2018 ve srovnání s minulými léty:

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Cena mléka Kč/l 8,70 8,50 8,33 6,83 7,57 9,35 8,29 7,48 8,15

Tržby z prodeje vyřazených krav klesly o 4%, ale zisk z brakace se zvýšil na 575 tis. (loni 499). Tržby za prodej mladého dobytka se nezměnily a činí cca 1,3 mil. Kč. Tržby za služby pro Agrii Klášterec stouply o 667 tis., z toho 600 tis. činí nově zavedené nájemné za stáj OMD s příslušenstvím. Výrazně se na celkovém výsledku podílí dotace. Běžné dotace stouply o 325 tis., dále ke konci roku po doložení všech dokumentů byla vyúčtována dotace k úrokům z úvěru poskytnutého na stavbu Mléčné farmy, a to v částce 1.792 tis. Kč.

Rychle rostly ale také náklady. Oproti roku 2018 stouply náklady na materiál a služby o 18%, mzdové o 9%, odpisy krav také o 9%. Z materiálových nákladů v absolutní částce nej-více stouply náklady na krmiva, a to nakoupená (o 18% = 2.056 tis.) i vlastní (+24% = 1.589 tis.). Důvodem je zejména změna struktury krmiv k dražším a kvalitnějším. Procenticky rostly nejvíce náklady na léky a desinfekci (+40% = 493 tis.) a elektřinu (+47% = 369 tis.), rostly i náklady na náhr. díly, opravy, PHM atd. Přesto je výsledek střediska o 2,4 mil. lepší než loni.

Mechanizace a dílny

Toto středisko zajistilo provoz většiny techniky pro střediska RV a ŽV v hodnotě služeb 10,1 mil. Kč. To je o 0,5 mil. více než v r. 2018, kdy ovšem bylo méně práce při sklizni vlivem sucha. Služby pro externí zákazníky po několika letech poklesů tentokrát stouply o více než dvojnásobek, na 454 tis..

U nejvýznamnějších nákladů o třetinu klesla spotřeba náhr. dílů (po předloňském rekordním růstu) na 1.024 tis. Kč, naopak o 48%, na 637 tis., stouply náklady na opravy od externích firem. U tohoto střediska nedošlo k nárůstu mezd, zejména vlivem odchodu vedou-cího střediska koncem roku 2018 bez náhrady novým pracovníkem. Poměrně vysoký a stále rostoucí je náklad na vytápění dílen a celého areálu uhlím, loni 128 tis. Proto je záměrem úspornější vytápění. Z důvodu nákupu nové techniky (viz kapitola Investice) stouply o 455 tis. odpisy (na 3.064 tis. Kč) a finanční náklady (úroky, pojistné). Po vichřici následovala neplánovaná oprava střechy, jež byla kryta pojišťovnou, kromě toho bylo zrekonstruováno sociální zařízení a opravena asfaltová plocha v areálu. Celkově stály opravy budov a areálu 188 tis. Kč. Přesto dosáhlo středisko o 0,5 mil. lepší výsledek než loni.        

CZKT

Po roce 2017, kdy se ekonomika střediska vyvíjela žádoucím směrem, došlo v roce 2018 k propadu zisku a ten se opakoval i v roce 2019. Důvodů je více:

- nepodařilo se nahradit tržby dosahované v minulých letech P. Vítkem. Ty klesly oproti r. 2018 o 12% (a oproti r. 2017, kdy zde působil po celý rok, o 40%). Bez započtení jeho činnosti pak tržby vzrostly o 9%.  

- ve snaze o zvýšení tržeb byla navázána spolupráce s novými reklamními firmami a tím mj. stouply náklady na reklamu o 210 tis.

- s cílem udržet klíčové zaměstnance stouply pracovní náklady oproti r. 2018 (bez započtení p. Vítka a jeho asistentky) o 22%.

Pozitivem byla stabilizace pracovníků servisu a následně růst jejich tržeb o 21%. V oblasti zásob se díky sněhovým srážkám podařilo prodat veškeré sněžné frézy na skladě. Dále se snížil finanční stav zásob zboží o 620 tis. Kč (= o 7%). Negativem je, že část zásob je na skladě déle než dva roky a do této skupiny přibyly velké stroje, zejména výstavní traktory Kubota. K těmto zásobám byla vytvořena opravná položka ve výši 270 tis. Kč a hodnota oprávek k pomaluobrátkovým zásobám již dosáhla 1.430 tis. Kč.

Z čísel: Tržby za zboží 12,1 mil. byly o 1,7 mil. nižší než před rokem, navíc o 2% body klesl rabat. Náklady na materiál a služby stouply o 14% na 1,2 mil., mzdové náklady klesly o 3,5% (po započtení p. Vítka a asistentky vč. odstupného v r. 2018).

DŘEVOSTAVBY

            Toto středisko navázalo na dobrý trend z roku 2018 a dosáhlo nejlepšího výsledku za poslední léta. Je dokonce lepší než plán. Ale nepodařilo se naplnit všechna plánovaná čísla. Zejména výkony 19,2 mil. jsou o 4,2 mil. nižší než v r. 2018, klesla i přidaná hodnota. Hlav- ními důvody jsou pokles počtu pracovníků i poddodavatelů, doprovázený poklesem nákladů na materiál, na mzdy apod., a požár rozestavěné stavby v Kněžičkách u Kutné Hory v červnu.

            Hodnota stavby v době požáru byla cca 6,3 mil. Kč. Stavba byla do konce listopadu zastavena, pracovalo se jen na odstranění následků požáru, což přineslo neproduktivní nákla-dy. Příčina a viník nebyli zjištěni. Zvýšené náklady, nevyfakturované poslední práce apod. byly pokryty zaúčtováním zálohy na pojistné plnění pojišťovnou ve výši 1,5 mil. Kč z naší pojistky. Další pojistné plnění bude zaúčtováno až do r. 2020. V tom roce také stavba nové budovy v hodnotě více než 10 mil. pokračuje, ke zhotovení si investor vybral opět naší firmu.      

Provozního zisku 1,5 mil. (bez započtení podnikové režie) bylo dosaženo nižším poměrem materiálových nákladů vůči výkonům a lepší produktivitou. Přitom do nákladů bylo zahrnuto cca 250 tis. na opravy a údržbu areálu, když tyto náklady v posledních letech byly skoro nulové. Spokojenost s dosaženými výsledky však ještě není. Rezervy jsou např. ve včasném dokončování zakázek a v kontrole nákladů na materiál i na poddodávky. V daném oboru stavebnictví je značná konkurence s bojem o ceny, ve kterých někdy nejsme schopni konkurovat firmám fungujícím na bázi Švarcsystému. K nastavení rovnějších podmínek v po-době zavedení EET opět nedošlo.

Do konečného účetnictví střediska byly zaúčtovány opravné položky k pohledávkám. O 125 tis. se snížila oprávka k pohledávce za ing. Dvořákem, na druhé straně musela být vytvořena nová oprávka k pohledávce za p. Černochem, který nezaplatil 464 tis. za stavbu svého rodinného domu. Pohledávka byla ještě loni předána k soudu.          

  

DALŠÍ AKTIVITY A PRODEJ NEMOVITOSTÍ

Vliv na výsledek za rok 2019 mělo bytové hospodářství, které díky minimálním opravám vykázalo zisk 299 tis. Kč. Závodní stravování bylo již v r. 2018 předáno externí firmě, vč. pronájmu kuchyně s jídelnou. Nájemné, minimální náklady na energie, vodu a zejména mzdy znamenaly snížení ztráty z podnikového stravování, která je nyní způsobena jen příspěvkem zaměstnancům k ceně oběda a činí 157 tis. Kč.

K prodeji nemovitostí loni nedošlo.

Hospodaření dceřiné společnosti Agria Klášterec, s.r.o., skončilo v roce 2019 rekord-ním ziskem v historii společnosti 1.679 tis. Kč. Bylo toho dosaženo vyšší produkcí v rostlinné výrobě (produkce zelené píce), vyššími tržbami za prodej zvířat a nižšími náklady na krmiva.

INVESTICE

            Po největší investici v historii společnosti do rozšíření a modernizace Mléčné farmy za 81 mil. Kč v r. 2017 byla v r. 2018 investiční činnost utlumena. V r. 2019 došlo v této oblasti k oživení. Investovalo se zejména do zemědělské techniky. Největšími nákupy byly:

- Traktor Kubota M100 s příslušenstvím za 1.176 tis. Kč,

- Traktor Claas Arion, největší traktor ve firmě, za 3.234 tis.,

- Postřikovač s navigací za 1.969 tis., který nahradil postřikovač 12 let starý, bez navigace,

- infračervená kamera za 484 tis., která je pořízena jako součást vývojového projektu „Inovace způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic“

            Dále byly v cenách již jen do 400 tis. pořízeny přepravník balíků sena a slámy, vysokotlaká myčka, diskové žačky, boudy pro telata, zahájeny práce na vrtu studně na Mléčné farmě apod. Naopak byly z provozu vyřazeny a po veřejné nabídce prodány 4 opotřebované, více než 30 let staré traktory za souhrnných 511 tis. Kč.

            V kategorii budov byly v r. 2019 zahájeny práce na projektu přestavby a modernizace bramborárny a klimatizovaného skladu brambor. Výdaje ale budou účtovány až v r. 2020.          Celkové investiční výdaje činily 8,1 mil. Kč. Do obnovy základního stáda bylo vloženo dalších 6.2 mil., to je o 0,9 mil. více než před rokem. Zůstatková cena vyřazených dojnic činila 1,0 mil. Kč a celkem se stádo během roku zvětšilo ze 483 na 529 ks dojnic.

          

III. FINANČNÍ VÝSLEDKY

V roce 2019 bylo dosaženo těchto finančních výsledků:

- Tržby za prodej zboží činily 12,6 mil. Kč. To je oproti roku 2018 méně o 12%. Obchodní marže klesla o 1,4%, tj. o 33 tis. Kč.

- Tržby za prodej výrobků a služeb stouply o 3,4%, tj. o 2,8 mil. Kč. Vzrostly tržby z Rostlinné výroby o 1,6 mil., z Živočišné o 4,6, naopak klesly u Dřevostaveb o 3,9 mil. Kč.

- Aktivace oproti r. 2018 stoupla o 2,1 mil. Kč. Z toho 1 mil. je růst hodnoty jalovic zařaze-ných do základ. stáda a 1,1 mil. je hodnota traktoru aktivovaného ze zásob zboží do užívaní.

- Stav zásob vlastní výroby se snížil o 3,7 mil. Z toho převod mladých zvířat do zákl. stáda snížil zásoby o 1 mil. více než loni, dalšími důvody jsou větší prodej výrobků RV, zvýšená spotřeba vlastních krmiv a pomalejší růst produkce. Nedokončená výroba se zvýšila jen nepa-trně na celkových 5,2 mil., když kromě rostlinné výroby a rozpracovaných zakázek Dřevosta-veb se na ní nově podílí i rozpracovaný výzkumný projekt diagnostiky končetin dojnic.

- Spotřeba materiálu a energie stoupla o 13,2% na 38,9 mil. Nejvíce se podílí růst spotřeby krmiv, nákup zelené píce od Agria Klášterec o 1,5 mil., léků a desinfekce, elektřiny o 0,4 mil. a do nákladů je zaúčtována i hodnota zboží na aktivaci (traktor) 1,1 mil. Kč. Naopak výrazně klesla spotřeba stavebního materiálu, řeziva a náhradních dílů. Ostatní položky se lišily oproti předchozímu roku jen nevýznamně.

- Přidaná hodnota se v r. 2019 klesla o 8%, tj. skoro o 3 mil. Kč. Rozhodující byl pokles u RV o 2,3 mil., Dřevostaveb o 1,8 mil. Kč.

- Osobní náklady v souhrnu stouply o 1,1%, tedy o 331 tis. Kč. Vývoj byl na střediscích nevyrovnaný, někde náklady stouply až o 9% (ŽV, RV), jinde klesly, zejména úbytkem pracovníků (Dřevostavby) nebo seškrtáním prémií (Správa). Produktivita práce z přidané hodnoty klesla, v přepočtu na jednoho zaměstnance se nepatrně zvýšila.

-   Odpisy dlouhodobého majetku (trvalé) se díky nákupu nové techniky oproti r. 2018 v podstatě nezměnily a činí 14,7 mil.

- Tržby z prodeje majetku loni byly loni poměrně vysoké. Z celkových 2,1 mil. činil prodej vyřazených krav 1,6 mil. (podobně jako v r. 2018) a 0,5 mil. prodej vyřazené staré techniky.

- Prodej materiálu klesl o 6%, tj. 0,3 mil. Kč. Jde o přeprodej materiálů dceřiné Agrií Klášte-rec za 2,5 mil. Kč (o 0,7 méně než před rokem), prodej PHM za 600 tis., přeprodej kukuřice na zpracování do krmné směsi za 611 tis., přeprodej brambor, stavebního materiálu apod.  

- Účtování oprávek bylo pro konečný výsledek r. 2019 velmi významné:

--- k hodnotě investičního finančního majetku, tj. k hodnotě podílu v Agrii Klášterec s.r.o.,

     ve výši 1.126 tis. Kč. Oprávka je zrušena vzhledem k  výsledkům Agrie v posledních

       letech a výši jejího vlastního kapitálu.

--- ve výši vymožených pohledávek: za ing. Františkem Dvořákem v částce 125 tis., za J.  

       Marcinem 18 tis. a za Scandisystemem s.r.o. v likvidaci 2.190 tis. Na druhé straně byla

       vytvořena opravná položka k pohledávce za p. Černochem ve výši 464 tis. a firmou

     Autodoprava Švik 14 tis. Rozdílem je částka do výnosů 1.855 tis. Kč.

--- U bezobrátkových zásob byla celková oprávka zvýšena o 315 tis. Z toho na CZKT je

       zaúčtováno 270 a na Dřevostavby 50 tis. Kč.

- Jiné provozní výnosy stouply z 10,9 na 13,2 mil. Kč. Zvýšily se dotace do zemědělství o 0,7 mil. Kč, ale zejména narostlo plnění pojišťoven o 1,7 mil. Kč. Kromě požáru v Kněžičkách šlo i o škody způsobené vichřicí na střeše mechanizace a na řepce a kmínu. Výše náhrad za odebrané obědy se o 15 tis. snížila (pokles zaměstnanců).

- Obdobně jako výše uvedené příslušné položky ostatních výnosů se vyvinuly ostatní provozní náklady. Zůstatková cena prodaného majetku 1 mil. Kč zahrnuje pouze zůstatkovou cenu vyřazených dojnic. Hodnota prodaného materiálu klesla o 2%, tj. 95 tis. Výše daní a poplatků stoupla o 45 tis. díky nárustu daně z nemovitosti změnou výpočtu.

- Nákladové úroky loni i přes pokles stavu úvěrů stouply ze 2,2 na 2,3 mil. Kč. Jde o vliv zvýšených úrokových sazeb, když většina úvěrů má pohyblivou sazbu.

-   Ostatní finanční výnosy stouply ze 130 na 1.874 tis. Jde o dotace k úrokům z investičních úvěrů od PGRLF.

- Daň z příjmů splatná je i letos nulová, odložená daň 5 tis. Kč.

            Účetním výsledkem za rok 2019 je zisk 3.223 tis. Kč. To je více než 5x více než za rok 2018, který však byl výrazně ovlivněn suchem. Výsledek je však dán zejména účtováním oprávek do výnosů a dotací PGRLF k úrokům za více než dva roky.

Finanční ukazatele za rok 2019 se ve srovnání s minulými roky vyvíjely takto (v tis. Kč):

R o k

Výnosy  

celkem

Tržby

za zboží

Tržby za výr. a služ.

Přidaná

hodnota

Produktiv.

   práce

     Zisk

po zdanění

Počet zam-ců

2019       119.378 12.576 86.020 34.635 533 3223 65
2018 117.477 14.261 83.208 37.598 522 606 72
2017 122.746 21.162 83.356 39.756 560 2.287 71
2016 121.671 13.966 76.045 35.455 486 -362 73
2015 110.552 22.813 74.712 34.370 498 1.217 69
               

V rozhodujících rozvahových položkách došlo k těmto změnám:

- Dlouhodobý majetek: netto hodnota klesla o 1,5% neboli o 2,2 mil. Kč. Důvodem je vyšší suma odpisů než hodnota nově pořízeného majetku. Snížila se netto hodnota staveb o 2 mil., naopak o 2,4 mil. stoupla hodnota movitých věcí a o 0,8 hodnota základního stáda. Oproti r. 2018 se neopakovalo poskytnutí zálohy na DHM 1,7 mil. Kč.

- Stav finančního majetku se zvýšil o 1,1 mil. Kč. Ke zvýšení došlo zrušením opravné položky k hodnotě vkladu do Agrie Klášterec.

- Stav zásob klesl o 13%, tj. o 4,3 mil. Kč. Stoupla pouze hodnota nedokončené výroby o 240 tis., ostatní skupiny klesaly: o 7% (532 tis.) nakoupený materiál (v tom krmiva -1,0 mil., naopak hnojiva +0,5 mil.), o 23%, tj. o 3,0 mil výrobky (pokles zejména řepka – všechna byla prodána v r. 2019), dále zboží o 0,9 mil. a 0,2 mil. mladá zvířata.

- hodnota pohledávek netto klesla o 6%, tj. o 1,1 mil. V tom stav pohledávek z obchodního styku klesl o 2,2 mil. (zejména nižší pohledávky za Agrií). Naopak pohledávky za státem stouply o 2,2 mil., kde 0,6 mil. je vratka spotřební daně a 1,9 mil. je nevyplacená dotace na krávy. O rok dříve byla tato pohledávka účtována dohadném účtů.

- stav peněz na bankovních účtech a v pokladnách se zvýšil o 4,5 mil. Kč a činil 6,7 mil. Kč. Z toho 2,4 mil. jsou peníze společnosti Scandisystem s.r.o. v likvidaci, která nemá vlastní bankovní účet a její peníze vede na zvláštním účtu u Komerční banky ŽIVA, a.s.

- Příjmy příštích období: Jejich stav se oproti r. 2018 zvýšil čtyřnásobně, na 7,9 mil. Důvodem je především zpoždění s přiznáváním dotací, kdy na rozdíl od předchozího roku bylo o většině z nich rozhodnuto až v lednu 2020.

- Vlastní kapitál vytvořeným ziskem a po čerpání FKSP stoupl o 1,3%. Nebyla schválena výplata dividendy a ani v letošním roce nebude na valné hromadě navrhována, a to vzhledem k dosavadním závazkům vůči bance a proto, že zisk nebyl vytvořen z běžného provozu.

- Jako dlouhodobé závazky z obchodních vztahů se eviduje zádržné v celkové výši 3,8 mil. Kč, které bude stavební firmě vyplaceno až po uplynutí 5leté záruky, tedy v r. 2022.

- Výše krátkodobých závazků z obchodních vztahů ke konci roku stouply o 5 mil., tedy o 67%. V tom 2,6 mil. je nárůst závazků vůči dodavatelům a 2,4 mil. je závazek vůči společnosti Scandisystem s.r.o. z titulu uložení peněz na bankovním účtu ŽIVY, a. s.

- Ostatní závazky, závazky k zaměstnancům apod. zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2018.

- Stav bankovních úvěrů v roce 2019 klesl o 3,9 mil. Kč. Splaceno bylo celkem 8,2 mil., na nákup strojů byl čerpán nový úvěr ve výši 3,5 mil. Kč. Celková výše úvěrů ke konci roku 2019 činila 55, 8 mil. Kč.  

Oproti r. 2018 se výše cizích zdrojů celkem nepatrně (o 0,3%) snížila, činí 78,5 mil. Kč a jejich podíl na celkových aktivech činil 37,5%.

IV. VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ

            Začátkem roku 2020 jsme si stanovili roční plán, který počítal s celkovým obratem 126 mil. Kč, tj. asi o 5% více než loni, a ziskem 3,2 mil. Počítali jsme zejména se zlepšením výsledků RV a CZKT. Dále jsme si dali za cíl dosáhnout roční užitkovosti 16.000 litrů, při-pravit záměr na rekonstrukci bramborárny vč. klimatizovaného skladu a podat žádost o dotaci z PRV, kromě toho provést opravy senážních žlabů a zlepšit vytápění areálu mechanizace.

            Do uzávěrky této zprávy však nastalo několik událostí, které dosažení těchto plánů značně komplikují. Jsou to zejména:

- zjištění výskytu hraboše polního na některých našich pozemcích v Č. Petrovicích, a to v počtu 5x vyšším než je běžná norma;

- vyhlášení nouzového stavu v ČR kvůli výskytu koronaviru. Ten nejenže zpočátku znamenal nejistotu mezi zaměstnanci nebo např. zvýšení náklady na desinfekci, ale také bude mít dopad na cenu mléka (mluví se o propadu až o 10%), očekáváme nižší kupní sílu mezi zákazníky Dřevostaveb a CZKT, lze očekávat i zdražení vstupů, zejména krmiv a dalších položek z do-vozu kvůli kursu koruny. Na druhé straně kurs CZK může mít vliv na výpočet dotací z EU, snížila se cena nafty, klesly úrokové sazby. Zatím nepočítáme s využitím podpůrných kroků vlády, jako jsou např. odklady splátek úvěrů, daní, pojistného apod., ani s čerpáním mimořád-ných úvěrů. Využili jsme pouze možnosti odkladu EET tam, kde je třeba nakoupit potřebné HW i SW vybavení a zacvičit personál.

- patrně z důvodu poklesu odbytu (zavřené restaurace) odmítl polský odběratel převzít sad-bové brambory z naší produkce. Výpadek příjmů ve výši cca 1 mil. Kč a nejistota dalšího vývoje poptávky po sadbových bramborách brzdí naší snahu modernizovat bramborárnu. Na druhé straně teplá a vlhká zima komplikuje skladování brambor bez možnosti je chladit a osušit. Otázkou je také vývoj ceny, která se u sadbových brambor nejméně 15 let nezměnila.      

- začátek roku byl velice suchý (zima bez sněhu). Od počátku vegetačního období do dneška napadlo pouze 66 mm srážek.

            Potřebujeme řešit i další problémy. Po odchodech zkušených pracovníků do důchodu (traktoristé, truhláři, ošetřovatelé, THP) se nedaří získat dost nových a zkušených pracovníků. Konkurencí jsou firmy v okolí (Bühler, OEZ, Škoda Kvasiny) s vyššími platy, chybí také zá-jem mladých o práci v zemědělství, není ani dostatečně kvalitní zemědělské školství. Přesto jsme zatím nemuseli zaměstnávat zahraniční nebo agenturní pracovníků.

            V zemědělství sledujeme přípravu podmínek v novém rozpočtovém období EU a sna-žíme se postupně se jim přizpůsobit. Jedná se např. o obdělávání v režimu „mírně erozních půd“. Nebo o diskriminaci v podobě zastropování dotačních plateb. Hrozbou je čím dál častěj-ší suché počasí. Zákazy některých postupů anebo chemikálií rovněž komplikují osevní postup, pro rok 2020 jsme např. nemohli zasít svazenku.

            U nezemědělských středisek je prvořadým úkolem udržet a dál zvýšit rentabilitu Dře- vostaveb. U CZKT očekáváme návrat k rentabilitě, což za podmínky normálně fungujícího střediska je reálné.

Limitujícím faktorem se stává stáří strojů a automobilů. Řezačka má 13 let, za posledních 6 let byly pořízeny pouze 4 traktory, 11 aut z 17 je starších 10 let. Uvažujeme o náhradě 15 let starého manipulátoru. Opravy vyžaduje také většina budov.  

V. VÝZKUM A VÝVOJ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ VZTAHY

V a. s. se zvlášť nesledují výdaje na výzkum a vývoj a firma se v posledních letech touto činností nezabývala. Až v roce 2018 byl zahájen a v roce 2019 běžel projekt „Inovace způsobu prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic“. Na projektu se podílí několik zemědělských podniků z okolí, Mendelova univerzita Brno, AgroKonzulta – poradenství, s.r.o. Žamberk, MAS Orlicko, z.s., Zemědělský klastr Orlicko, z.s. a další. Projekt je řešen a zčásti dotován v rámci Programu rozvoje venkova. Využití speciální termokamery ke sledování zdravotního stavu končetin a paznehtů je vyvíjeno jako světová novinka. Vyhodnocení projektu bude v roce 2021. Výdaje v r. 2019 dosáhly 324 tis. Kč + nákup výše zmíněné termokamery za 484 tis.

    Výdaje související s ochranou životního prostředí, loni mírně poklesly a pohybovaly se kolem 0,7 mil. Kč. Největším výdajem byly poplatky za likvidaci (uložení) odpadů ve výši 196 tis., nejvíce za uložení suti po požáru stavby domu v Kněžičkách. Náklady přináší snaha o omezení zápachu kejdy na Mléčné farmě, kdy přípravky do kejdy stály 38 tis. V nákladech dále evidujeme vodné a stočné za 112 tis., rozbory vod a monitoring 158 tis. (vč. vrtů v areálu mechanizace), revize komínů 13 tis. atp. Na statisíce pak vyjdou náklady na desinfekci (loni 210 tis.) a ochranu zdraví a životních podmínek zvířat. Ty jsou zčásti vyvolané dotačními podmínkami. Nová stáj a nová dojírna přinesly mnohem lepší životní podmínky pro dojnice, zlepšení zdravotního stavu přinese i využívání termokamery na diagnostiku končetin zvířat.

    Počet zaměstnanců loni klesl z průměrných přepočtených 71,9 na 64,5 zaměstnanců. Mimoto bylo uzavřeno 39 dohod o provedení práce, převážně s důchodci a studenty na sezónní a nárazové práce. Během roku odešlo 9 zaměstnanců (z toho 2 do důchodu) a nastou-pilo 8 nových zaměstnanců. S cílem získat mladé zaměstnance funguje smlouva o spolupráci se SOU opravárenským Králíky, nabízíme stipendium žákům a podporovali jsme agroenvi-ronmentální kroužek při místní základní škole.

            Pracovní úraz s následkem pracovní neschopnosti byly v r. 2019 dva. Poprvé v historií firmy byla loni u jedné pracovnice zjištěna nemoc z povolání. Odborová organizace v a. s. ne-působí. Je zaveden systém zaměstnaneckých benefitů spočívající v přidělení bodů každému zaměstnanci, které se odečítají v závislosti na množství a daňové výhodnosti či nevýhodnosti při čerpání výhod dle uvážení nebo potřeby každého zaměstnance. Dovolenou poskytujeme v délce 5 týdnů. Během roku nedošlo k plošnému zvyšování mezd, přesto ale průměrná hrubá mzda stoupla o 6,7% a činila 27.833 Kč (bez DPP). Přitom z prémiových příslibů THP, které jsou z velké části závislé na dosaženém zisku firmy a středisek, nebyla v loňském roce vypla-cena ani jejich polovina. Smluvně je zajištěn podnikový lékař. Firma přispívá na penzijní a životní připojištění každému zaměstnanci, od loňska navíc také členům statutárního orgánu. Celkové výdaje na tento účel činily 404 tis. Kč. Dále byly poskytnuty ochranné a pracovní pomůcky za 95,5 tis. Kč. V podniku proběhly loni kontroly VZP (bez závad) a Požární ochrany, také bez sankcí, drobné závady byly odstraněny ve stanovených termínech.

Za představenstvo a.s. ŽIVA

ing. Oldřich ŽĎÁRSKÝ                                       ing. Jindřich KALOUS

         předseda představenstva                             ekonom a místopředseda představenstva